Què diu el nou PDU dels càmpings a Catalunya pel 2020?

El nou PDU (Pla Director Urbanístic) dels càmpings de Catalunya ha sigut aprovat inicialment i és ja d’obligada cumplimentació al 2020.
Això afecta a totes les iniciatives: noves llicències de càmping i qualsevol reforma en un dels 350 campings existents a Catalunya.
Si tens un càmping, potser ja te l’has llegit el Pla director, sino, no pateixis, aquí et fem un resum perquè puguis potenciar al màxim la teva activitat dins la legalitat.

 

L’OBJECTIU
Millorar la integració paisagística dels campings amb la incorporació de criteris de sostenibilitat.

DIRECTRIUS GENERALS
Es defineixen nous paràmetres per definir les regulacions segons:
1. àrea geogràfica
2. tipus de Sol
3. proximitat urbana

1) Àrees geogràfiques:
– Muntanya (es vol fomentar)
– Planes interiors (es vol fomentar sempre i quan ajudi a diversificar el turisme)
– Litoral i prelitoral (massificat)
– Micropobles (menys de 500 habitants)

2) Tipus de Sòl (de menys protecció a més protecció):
– protecció preventiva
– protecció territorial
– protecció especial
– protecció especial amb reconegut inventari (PEIN)

3) Proximitat a un poble o carretera
– fins a 1000m
– entre 1000m i 2000m
– a partir de 1000m

A grans trets, per una banda, es prefereix fomentar els campings a les àerees geogràfiques de muntanya, planes interiors i micropobles en terrenys amb menys protecció.
Per l’altra, es prohibeixen campings dins dels espais Naturals protegits (amb algunes excepcions molt mínimes)(es protegeix especialment la connectivitat biodiversa de flora i fauna, tot restringint del tot les zones geològiques, humides, boscos de ribera i boscos sense conrreu).
Dins d’aquets dos extrems se’n regula cada combinació específica.

A trets concrets, segons la combinació d’àrea, tipus de sòl i proximitat urbana del camping; el nou Pla director dels càmpings de Catalunya regula:
– la superfície màxima total (entre 3 i 10 hectàrees)
– la superfície a cedir en espais comunitaris (entre el 10 i el 20%)
– la densitat màxima (entre 110 i 25 usuaris/hectàres)

Tot això es resumeix en el quadre següent:

Què diu el nou Pla Director Urbanístic dels càmpings a Catalunya pel 2020?

 

DIRECTRIUS D’IMPLANTACIÓ
El Pla defineix la inserció interior del camping diferenciant en:
A. tancaments, entorn i paisatge
B. espai interior
C. sistemes constructius

A) TANCAMENTS i PAISATGE
Espai de vora: cal deixar un espai de transició amb vegetació autòctona sense allotjaments (entre 5 i 15 metres)
Murs i talusos: de pedra seca seguint la topografía i sense cimentació
Volumetria unitaria: tractar tot l’embolcall de les edificacions com a façana (la coberta ha de ser penssada com un element alterador del pasiatge)

B) ESPAI INTERIOR
Aprofitament del patrimoni construït: solars inclosos en el patrimoni de masies
Compactar les edificacions: agrupant i evitant la disperció
Alçada dels allotjaments: planta baixa amb altell (separades entre si del mateix valor que l’alçada)
Continuïtat: amb models arquitectònics propirs del lloc i catàleg de masies
Potenciar les visuals: estudiar i promoure les insercions amb panoràmiques d’interés
Espais exteriors: soterrar instal.lacions, percentatge mínim d’espais lliures, assegurar el desmantellament dels sumministraments al finalitzar l’activitat
Minimitzar la impermeabilització: paviments drenants per garantir el 90% del sòl permeable
Minimitzar l’ajardinament: espècies de baix manteniment no invasores evitant enjardinaments de tipus urbans.

C) SISTEMES CONSTRUCTIUS i ALLOTJAMENTS
Acabats: colors discrets en la paleta cromàtica terrosa
Senyalètica: contenir-la
Allotjaments mòbils, semimòbils o fixes: estàn permesos sempre i quan no superin el 50% de les unitats d’allotjament.
Tendes: sobre el terreny sense cimentació
Prohibida: la obra de ceràmica o pedra
Materials: lleugeres, fàcilment transportables o desmuntables

 

Espero que aquest post t’ajudi potenciar el teu camping i entorn més proper ?
En els nostres següents posts et donem claus per fer el teu negoci turístic més sostenible.
Pots subscriure a la nostra newsletter * perquè t’ho enviem per mail:
– 11 de Març: apartament sostenible
– 13 de Maig: camping sostenible

 

Espero que aquesta info t’ajudi en la teva aventura.
Fins al proper post!

 

Fundadora d’ERA architects 

P.S. Vols rebre consells sostenibles GRATIS? Sí, vull! o segueix-nos a InstagramPinterestTwitter y Facebook